سردبیر


عباس قاسمی حامد استاد، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

حقوق اقتصادی

مدیر داخلی


عرفان شمس استادیار،دانشکده حقوق ،دانشگاه شهید بهشتی.

حقوق عمومی

اعضای هیات تحریریه


مهراب داراب پور استاد دانشکده حقوق دانشگکاه شهید بهشتی

حقوق خصوصی

اعضای هیات تحریریه


محمد حسن صادقی مقدم استاد دانشکده، حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

حقوق خصوصی و اسلامی

اعضای هیات تحریریه


ابراهیم عبدی پور فرد استاد دانشگاه قم

حقوق خصوصی ، حقوق قراردادها و تعهدات با تمرکز براعمال تجاری

اعضای هیات تحریریه


عباس کریمی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

حقوق خصوصی

اعضای هیات تحریریه


حمیدرضا نیک بخت فینی استاد دانشگاه و عضو دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده

حقوق تجارت بین الملل

اعضای هیات تحریریه


سعید رضا ابدی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

حقوق عمومی

اعضای هیات تحریریه


ایرج بابایی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

حقوق خصوصی

اعضای هیات تحریریه


محمود باقری دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

حقوق تجارت بین الملل

اعضای هیات تحریریه


میرقاسم جعفر زاده دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

حقوق تجارت بین الملل و حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی

اعضای هیات تحریریه


محمد روشن دانشیار،پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی

حقوق خصوصی

اعضای هیات تحریریه


محمدحسین زارعی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

حقوق عمومی

اعضای هیات تحریریه


سید جمال سیفی دانشیار دانشگاه و عضو دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده

حقوق بین المللی

اعضای هیات تحریریه


میرحسین عابدیان کلخوران عضو دیوان داوری دعاوی ایران-ایالات متحده در لاهه

حقوق خصوصی

اعضای هیات تحریریه


علی مقدم ابریشمی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

حقوق خصوصی