اهداف و زمینه ها

نشریه ی پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری در تابستان 1401 راه ندازی شد. این نشریه پذیرای مقالات مرتبط با موضوعات اقتصادی و تجاری است. زمینه های حقوق اقتصادی و تجاری قابل پذیرش ازجمله (بدون قید محدودیت) دربردارنده ی موارد آتی است: تحلیل اقتصادی حقوق، حقوق تجارت بین الملل، حقوق بین الملل خصوصی، حقوق دریایی، رویه های داوری بین المللی. هدف ما گسترش و ارتقای ادبیات حقوقی فارسی در زمینه های یادشده است. بدین منظور نویسندگان می توانند مقالات خود را در قالب «مقالات پژوهشی»، «نقد رای» و «نقد کتاب» برای نشریه ارسال دارند.