درباره مجله

 مبادلات اقتصادی و تجاری بخش مهمی از روابط اجتماعی را به خود اختصاص داده و تحولات شگرف سالهای اخیر، جایگاه حقوق و قواعد آن در تنظیم مبادلات را بیش از پیش آشکار و اثرگذاری قواعد یاد شده در این حوزه را روشن تر نموده است. ضرورت تسهیل و تسریع جریان مبادلات اقتصادی و تجاری و به دنبال آن دستیابی به رشد اقتصادی، این فصلنامه را بر آن داشت تا زمینه ­ی عرضه ­ی قسمتی از یافته­ های حاصل از پژوهش­ های صورت­ گرفته پژوهشگران برجسته کشور در زمینه­ حقوق اقتصادی و تجاری را فراهم آورد. در این راستا، هدف فصلنامه پژوهشهای حقوق اقتصادی و تجاری، انتشار مقالاتی است که موضوعات این حوزه را مطالعه، بررسی و تحلیل نمایند.

این نشریه با همکاری انجمن علمی حقوق اقتصادی ایران منتشر می شود.