همکاران دفتر نشریه

سردبیر

عباس قاسمی حامد

حقوق اقتصادی استاد، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

gh-hamed@sbu.ac.ir
02129904277


 نشانی صفحه رسمی: 

"https://law.sbu.ac.ir/~gh-hamed" https://law.sbu.ac.ir/~gh-hamed

اعضای هیات تحریریه

مهراب داراب پور

حقوق خصوصی استاد دانشکده حقوق دانشگکاه شهید بهشتی

m_darabpour@sbu.ac.ir


https://law.sbu.ac.ir/~m_darabpourنشانی صفحه رسمی 

"m_darabpour@sbu.ac.ir"

محمد حسن صادقی مقدم

حقوق خصوصی و اسلامی استاد دانشکده، حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

mhsadeghy@ut.ac.ir


https://rtis2.ut.ac.ir/cv/mhsadeghyنشانی صفحه رسمی:

"https://rtis2.ut.ac.ir/cv/mhsadeghy"

ابراهیم عبدی پور فرد

حقوق خصوصی ، حقوق قراردادها و تعهدات با تمرکز براعمال تجاری استاد دانشگاه حضرت معصومه قم

drabdipour@yahoo.com
02129904302

عباس کریمی

حقوق خصوصی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

abkarimi@ut.ac.ir


https://rtis2.ut.ac.ir/cv/abkarimi"https://rtis2.ut.ac.ir/cv/abkarimi"

حمیدرضا نیک بخت فینی

حقوق تجارت بین الملل استاد دانشگاه و عضو دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده

hrnikbakht@iusct.nl
02129904302

سعید رضا ابدی

حقوق عمومی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

s_abadi@sbu.ac.ir


https://law.sbu.ac.ir/~s_abadi"https://law.sbu.ac.ir/~s_abadi"

ایرج بابایی

حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

babaei.i@gmail.com


"https://simapp.atu.ac.ir/3692"https://simapp.atu.ac.ir/3692

محمود باقری

حقوق تجارت بین الملل دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

mahbagheri@ut.ac.ir
۶۱۱۱۲۳۷۷


https://lawpol.ut.ac.ir/~mahbagheri"https://lawpol.ut.ac.ir/~mahbagheri"

میرقاسم جعفر زاده

حقوق تجارت بین الملل و حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

m-jafarzadeh@sbu.ac.ir
29903150

محمد روشن

حقوق خصوصی دانشیار،پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی

m-roshan@sbu.ac.ir

محمدحسین زارعی

حقوق عمومی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

m_zarei@sbu.ac.ir
02129903150


https://law.sbu.ac.ir/~m_zarei"https://law.sbu.ac.ir/~m_zarei"

سید جمال سیفی

حقوق بین المللی دانشیار دانشگاه و عضو دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده

jseifi@iusct.nl
02129904302

میرحسین عابدیان کلخوران

حقوق خصوصی عضو دیوان داوری دعاوی ایران-ایالات متحده در لاهه

m.h.abedian@iusct.nl


https//iusct.com/fa/2766-2/"/https://iusct.com/fa/2766-2"

علی مقدم ابریشمی

حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

a.abrishami@atu.ac.ir


https://simapp.atu.ac.ir/4093"https://simapp.atu.ac.ir/4093"

مدیر داخلی

عرفان شمس

حقوق عمومی استادیار،دانشکده حقوق ،دانشگاه شهید بهشتی.

e_shams@sbu.ac.ir
02129904302