اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عباس قاسمی حامد

حقوق خصوصی استاد گروه حقوق اقتصادی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

law.sbu.ac.ir/~gh-hamed
gh-hamedsbu.ac.ir
021-299044277


"https://law.sbu.ac.ir/~gh-hamed"